Global-Biznes

Projekt UE

TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój działalności eksportowej marki Global Biznes.

CEL I PLANOWANY EFEKT PROJEKTU:

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Dzięki realizacji projektu firma zaoferuje na zagranicznych rynkach (w tym na rynkach perspektywicznych: Rosja, Turcja) innowacyjne deski tarasowe. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia przychodów firmy poprzez intensyfikację sprzedaży na rynkach zagranicznych. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji firmy Global Biznes. Promocja firmy na rynkach zagranicznych pozwoli stworzyć wizerunek ważnego gracza na międzynarodowym rynku wyrobów drewnianych w tym desek tarasowych.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 15;
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 1 200 000,00 PLN
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 1 200 000,00 PLN

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu wynosi – 1 173 330,00 PLN (słownie jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100)

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 764 800,00 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

TERMIN REALIZACJI:

01.09.2017 – 30.06.2019